GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de catre RolTech

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „GDPR”). În acest context, RolTech face următoarele precizări:

1. Scopul prelucrării

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE- „GDPR”) în vigoare, RolTech are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.RolTech prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile „GDPR”, în calitate de operator, prin intermediul compartimentelor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • Administrarea şi gestionarea solicitărilor de ofertă și informații;

 • Îndeplinirea atribuțiilor legale de control;

 • Analiză și studii de marketing;

 • Relații publice și soluționarea solicitărilor de informații de interes public;

 • Îndeplinirea obligațiilor în contextul relațiilor de muncă;

 • Încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii.

RolTech prelucrează datele cu caracter personal doar în scopul pentru care le colectează, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens.

2. Temeiul legal al prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri legale:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (RolTech), conform art. 6 alin. 1 lit. c),

 • pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit RolTech, conform art. 6 alin. 1 lit. e),

 • în baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a. În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, RolTech va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a).

3. Tipuri de date cu caracter personal pe care RolTech le prelucrează

RolTech colectează doar datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate să comunice doar acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Astfel, în funcție de scopul prelucrării, categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul compartimentelor din cadrul RolTech sunt următoarele:

 • nume, prenume;

 • detalii de contact - număr de telefon, adresă de e-mail, adresa de reședință, etc.;

Ne rezervăm dreptul de a prelucra și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor din cadrul RolTech (denumire angajator, funcție/profesie, etc).

4. Sursa datelor cu caracter personal

RolTech colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau din surse publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

5. Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților RolTech, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

6. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, dreptul de retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

7. Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către RolTech, vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: contact@roltech.ro.